Amir Čamdžić Amir Čamdžić

Amir Čamdžić Amir Čamdžić

    Adresa 1: Branilaca grada II, Lamela 1, stan 3. Zavidovići, 72220
    Grad: 72220 Bosna i Hercegovina
    Država: Federacija BiH


    e-pošta: amircamdzic@yahoo.com

- CV –
LIČNI PODACI
Prezime Čamdžić
Ime Amir
Djevojačko prezime -------
Datum rođenja 06.12.1976.
Mjesto rođenja Doboj
Državljanstvo BiH
Adresa Branilaca grada II, L 1.stan3.
72220 Zavidovići
Broj telefona (mobilni) 062 604 156
Broj telefona (drugi) ---------------
E-mail-adresa amircamdzic@yahoo.com
amircamdzic@gmail.com
OBRAZOVANJE
Univerzitet/ fakultet
mjesec/godina – mjesec/godina Univerzitet u Sarajevu,Pravni fakultet u Sarajevu
diplomirao 05.04.2004.god. grad, država: Sarajevo, BiH
glavni predmeti/ tema diplomskog rada/ zvanje
diplomirani pravnik
Srednja škola
mjesec/godina – mjesec/godina
Od 1991-1995.godine
Srednja tehnička škola u Zavidovićima
grad, država, Zavidovići, BiH
glavni predmeti/ stečeno zvanje-mašinski tehničar
Od 1991 do 1994.godine Srednja stručna škola u Zavidovićima
grad, država, Zavidovići, BiH
glavni predmeti/ stečeno zvanjeelektroničar
komunikacija
PROFESIONALNO ISKUSTVO
od mjesec/godina firma/ organizacija, grad, država
01.12.2008-12.10.2009.god. Krivaja 1884 d.o.o. Zavidovići,
Radnička b.b.
Zavidovići, BiH
Strana 2 od 5
Puno ime i pezime I adresa I broj telefona I e-mail-adresa
Pozicija (radno mjesto): Pravnik,
šifra zanimanja: 2429.12
-dužnosti, zadaci, odgovornosti:
Standarnda klasifikacija zanimanja
(Službene novine Federacije BiH, broj 40/04)
Pravnik
2429.12
U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje obavljaju
pravne poslove ili vrše pravničke dužnosti, osim zastupanja ili
odbrane na sudu, vođenja sudskih postupaka i predsjedanja sudskim
vijećem ili sudom; obavljaju naučnu djelatnost u području
pravnih nauka, osim izvođenja nastave.
Ti poslovi uključuju:
a) upravljanje opštim poslovima preduzeća, ustanove ili druge
institucije i savjetovanje o njima;
b) stručnu obradu opštih akata i poslovnih odluka
c) organizovanje i provo|enje protokola u tijelima državne
uprave, preduzećima, ustanovama i ostalim institucijama;
d) vođenje administrativno-pravnih i organizacijskih poslova
e) sastavljanje različitih pravnih spisa, ovjera potpisa i
čuvanje dokumenata;
f) naučnu djelatnost u području pravnih nauka, osim izvođenja
nastave;
g) srodne poslove;
h) nadzor ostalih saradnika.
mjesec/godina – mjesec/godina firma/ organizacija, grad, država
25.09.2006-30.11.2008.god. Industrijsko preduzeće „Krivaja“d.o.o.Zavidovići
Radnička b.b.
Zavidovići, BiH.
Pozicija (radno mjesto): Pravni zastupnik
šifra zanimanja: 2421.04
Pravni zastupnik
dužnosti, zadaci, odgovornosti:
Standarnda klasifikacija zanimanja
(Službene novine Federacije BiH, broj 40/04)
2421. PRAVNI ZASTUPNICI
Pravni zastupnici proučavaju zakone i propise te postupaju u
skladu sa njima i Kodeksom pravničke etike. Poslovi su im upoznavanje
sa predmetom spora, vrstom kaznenog djela ili prekršaja,
predmetom u upravnom postupku i sl.; upoznavanje sa
činjenicama i sastavljanje podnesaka tužbi, žalbi, predstavki, te
Strana 3 od 5
Puno ime i pezime I adresa I broj telefona I e-mail-adresa
podnošenje nadležnim tijelima; sastavljenje isprava (ugovora,
oporuka, izjava); zastupanje i odbrana pred sudom i davanje pravnih
savjeta.
Pravni zastupnici savjetuju i zastupaju klijenta u skladu sa zakonom
a u okviru punomoći, u različitim pravnim poslovima.
Ti poslovi uključuju;
a) proučavanje zakona, propisa i sudske prakse;
b) savjetovanje, zastupanje i odbranu klijenata;
c) otkrivanje kaznenih dijela djela, vođenje istrage, podizanje optu-
`nice te sudjelovanje u postupku pred sudom;
d) zastupanje u imovinskim predmetima, davanje mišljenja
o imovinsko pravnim poslovima te ocjenu valjanosti
ugovora o prometu nekretnina;
e) izradu pravnih sastavaka (tužbe, žalbe, optužnice, mišljenja,
uputstva i sl.)
f) srodne poslove;
g) nadzor ostalih saradnika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mjesec/godina – mjesec/godina firma/ organizacija, grad, država
01.08.2004-31.07.2005.god. Industrijsko preduzeće „Krivaja“d.d.Zavidovići
Radnička b.b.
Zavidovići, BiH.
Pozicija (radno mjesto): Pravnik VSS-pripravnik
šifra zanimanja: 2429.12
dužnosti, zadaci, odgovornosti:
Standarnda klasifikacija zanimanja
(Službene novine Federacije BiH, broj 40/04)
Obuka (pripravnički staž) za radno mjesto:
Pravnik
2429.12
U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje obavljaju
pravne poslove ili vrše pravničke dužnosti, osim zastupanja ili
odbrane na sudu, vođenja sudskih postupaka i predsjedanja sudskim
vijećem ili sudom; obavljaju naučnu djelatnost u području
pravnih nauka, osim izvođenja nastave.
Ti poslovi uključuju:
a) upravljanje opštim poslovima preduzeća, ustanove ili druge
institucije i savjetovanje o njima;
b) stručnu obradu opštih akata i poslovnih odluka
c) organizovanje i provo|enje protokola u tijelima državne
uprave, preduzećima, ustanovama i ostalim institucijama;
d) vođenje administrativno-pravnih i organizacijskih poslova
e) sastavljanje različitih pravnih spisa, ovjera potpisa i
čuvanje dokumenata;
f) naučnu djelatnost u području pravnih nauka, osim izvođenja
nastave;
Strana 4 od 5
Puno ime i pezime I adresa I broj telefona I e-mail-adresa
g) srodne poslove;
h) nadzor ostalih saradnika.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mjesec/godina – mjesec/godina firma/ organizacija, grad, država
01.09.2005 - 01.09.2013.god. Općinski sud u Zavidovićima
Mandat na osam godina, počev
od 01.09.2005.godine.
Pozicija: Sudija-porotnik
dužnosti, zadaci, odgovornosti:
sudija porotnik u krivičnim stvarima
OBUKE
Obuka-kurs engleskog jezika i računara.
Završio sam kurs računara (BHM-SOROŠ računarska škola Zenica), te sam dobio i Uvjerenje o završenom
kursu 22.07.2009.godine.
Položio ISPIT OPĆEG ZNANJA (Agencija za državnu službu FBiH 02.11.2005.godine).
mjesec/godina – mjesec/godina škola/univerzitet/firma
2006-godina. tema kursa/obuke
Obuka za zastupnika u osiguranju Grawe osiguranje.
mjesec/godina škola/univerzitet/firma
1994.godina tema kursa/obuke
Obuka-kurs za bolničara.
DRUŠTVENI ANGAŽMAN/ VOLONTERSKI RAD
mjesec/godina – mjesec/godina projekt/ organizacija, grad, država
Od 15.07.2005. UG „Eko-Klek“ Zavidovići
pozicija, svrha projekta:
Zaštita životne -ekologija
dužnosti, zadaci, odgovornosti:
predsjednik Nadzornog odbora
DODATNE KVALIFIKACIJE/AKTIVNOSTI
Strana 5 od 5
Puno ime i pezime I adresa I broj telefona I e-mail-adresa
Poznavanje jezika
Engleski jezik (osnovno znanje)
Njemački jezik (osnovno znanje)
Poznavanje rada na računaru
MS osnovne aplikacije-Internet (odlično)
Hobi/ aktivnosti/ interesovanja čitanje,Internet,politologija,pisanje,šah,
Stručno usavršavanje, doškolovanje
Želim da magistriram i dokotriram.
Poseban predmet interesovanja advokatura i
naučni rad.
Preporuke VSS-fakultetsko obrazovanje, stručno iskustvo na
pravnim poslovima, opće obrazovanje i ljudske
kvalitete (poštenje, pravednost, kolegijalnost, požrtvovanost
u radu, elokventnost i dr.).
NAPOMENA: Za sve informacije navedene pod naslovima „OBRAZOVANJE“ i „ RADNO ISKUSTVO“ posjedujem
dokaz u formi dokumenta ( diplome, uvjerenja, potvrde,rješenja i sl.) ili nekoj drugoj materijalnoj formi.

Ponuda poslova